මුදල විකාශනය වූ හැටි

Take a break and read all about it

මුදල විකාශනය වූ හැටි

සාමූහික මිනිස් ක්‍රියාකාරිත්වය මගින් මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කරගන්නා සමාජය, සාමූහික සමානත්වයේදී මිනිස් ශ්‍රමයේ වටිනාකම් සාමූහිකව බෙදා ගන්නා ලද නමුත් පංති සමාජය ඇරඹීමත් සමග එම ශ්‍රම

Read More »