මිනිසුන්ගේ චින්තනය වෙනස් කළ නොහැකිද?

Take a break and read all about it

මිනිසුන්ගේ චින්තනය වෙනස් කළ නොහැකිද?

සමාජයක් තුළ පැහැදිලිව පෙනෙන සත්‍යයන් පවතිද්දී මිනිසා උමතුවකින් මෙන් අසත්‍යය හා වැරැද්ද වැළඳගෙන කටයුතු කරන්නේ ඇයි? මේ මිනිසුන් කිසිවිටක වෙනස්

Read More »