මාක්ස්වාදී දර්ශනය හා අධ්‍යාපනය

Take a break and read all about it

මාක්ස්වාදී දර්ශනය හා අධ්‍යාපනය

         ‘අතීත මිනිස් පරම්පරාවන් හා තත්කාලීන් සමාජය විසින් උකහා ගත් දැනුම ඊලඟ පරම්පරාවට පවරාදීම’ අධ්‍යාපනය ලෙස සාමාන්‍යයෙන් පිළිගැනේ. මෙහිදී අතීත පරම්පරාවන් සතු

Read More »