බොල්ෂෙවික්

Take a break and read all about it

බොල්ෂෙවික්වාදය තේරුම් ගැනීම

අපි බොල්ෂෙවික් පක්ෂයක් නිර්මාණය කරමින් සිටිමු. නිකම්ම නිකම් බොල්ෂෙවික් පක්ෂයක් නොව ලෙනින්වාදී බොල්ෂෙව්නික් පක්ෂයක් (නිර්ධන පංති පක්ෂයක්) නිර්මාණය කරමින් සිටිමු. බොල්ෂෙවික් යනු ‘බහුතරය’ යන තේරුම

Read More »