බිඳ වැටුණු සමාජවාදී රටවල වත්මන් තත්වය

Take a break and read all about it

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

06 – පරිච්ඡේදය බිඳ වැටුණු සමාජවාදී රටවල වත්මන් තත්වය සමාජවාදී කඳවුර බිඳ වැටෙමින් හා බිඳ වට්ටවමින් සිටි 1990 දශකයේ අග භාගයේදී ධනවාදය උදම් ඇනුවේ, සමාජවාදයට

Read More »