බ්ලැන්කිවාදය

Take a break and read all about it

බ්ලැන්කිවාදය – Blanquism

නාමික උපත          බ්ලැන්කිවාදය යනු 1848 -1871 කාල වකවානුව තුල ප්‍රංශ නිර්ධන පංති ව්‍යාපාරය තුළ මතු වූ අවස්ථාවාදී උපනතියකි. බ්ලැන්කිවාදයේ නිර්මාපකයා වූ

Read More »

බොල්ෂෙවික්වාදය තේරුම් ගැනීම

අපි බොල්ෂෙවික් පක්ෂයක් නිර්මාණය කරමින් සිටිමු. නිකම්ම නිකම් බොල්ෂෙවික් පක්ෂයක් නොව ලෙනින්වාදී බොල්ෂෙව්නික් පක්ෂයක් (නිර්ධන පංති පක්ෂයක්) නිර්මාණය කරමින් සිටිමු. බොල්ෂෙවික් යනු ‘බහුතරය’ යන තේරුම

Read More »