පොයර්බාහ්

Take a break and read all about it

පොයර්බාහ් ගැන තිසීස (ප්‍රවාද) – Theses on Feuerbach

1      පොයර්බාහ්ගේ (Ludwig Feuerbach) භෞතිකවාදය ඇතුළුව, මෙතෙක් පවතින භෞතිකවාදයේ මූලික අඩුපාඩුව නම්, දේ, සත්භාවය, ඉන්ද්‍රිය ගෝචරතාවය ලබා ගන්නේ වස්තුවෙන් නැතිනම් උපනිද්ධ්‍යානයෙන් මිස, මිනිස් ඉන්ද්‍රීය

Read More »