පැරිස් කොමියුනය

Take a break and read all about it

පැරිස් කොමියුනය

ලොව ප්‍රථම නිර්ධන පංති රාජ්‍යය පැරිස් කොමියුනයයි. 1871 මාර්තු 18 සිට 1871 මැයි 28 දක්වා දින 72ක් මෙම රාජ්‍ය පැවතිනි. පැරිස් කොමියුනය ලෝක නිර්ධන පන්තියට

Read More »