පවුල් දීමනා

Take a break and read all about it

සමාජවාදයේ සමාජ රැකවරණ ජාලය

අප රටේ ජනගහනය වයස්ගත වෙමින් තිබේ. එනම් රටේ ජනගහනයෙන් තරුණ පිරිසට සාපේක්ෂව වයස්ගත පිරිස වැඩි වීමයි. මෙය අප රටේ පමණක් නොව ලෝකයේ බොහෝ රටවල සිදු

Read More »