නූතන පවුල

Take a break and read all about it

නූතන පවුල හා පෞද්ගලික දේපළ

ඉතිහාසයේ කතාව – 10 නූතන පවුල, පළමු පංති සමාජයේ සිට මේ දක්වා සමාජ ක්‍රම කිහිපයක් පසුකරමින් වසර දහස් ගණනක් තිස්සේ ක්‍රමිකව පරිණාමය වෙමින් ආ එකකි.

Read More »