නීතිය: පංතිමය උපකරණයක් ලෙස…

Take a break and read all about it

නීතිය: පංතිමය උපකරණයක් ලෙස…

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 22       මේ දිනවල ලංකාවේ ‘නීතිය’ හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳව විවිධ කථාබහ මතුව තිබේ. මිලියන 30ක මූල්‍ය වංචාවක් සිදුකොට රටින්

Read More »