නීතියේ ජීවය

Take a break and read all about it

නීතියේ උපත හා පදනම

නූතන සමාජය තුළ නීතිය පෙනී සිටින්නේ ඉතාම අපක්‍ෂපාතී සාධාරණ, නිර්මල දෙයක් ලෙසය. මෙම මිත්‍යාවට සමාජයේ බොහෝ දෙනා රැවටෙති. තමන් මුහුණ දෙන සමහර ගැටලූවලදී සාධාරණය ඉල්ලා

Read More »