නිර්ධන

Take a break and read all about it

ලංකාවේ පංති සංයුතිය

සමාජයේ ජීවත්වන මිනිසුන් පංතිවලට බෙදීම ආරම්භ වූයේ මානව සමාජය දේපළ මත පංතීන්ට බෙදුණු සමාජයක් බවට පත්වීමත් සමගය. සෑම පංතිමය ආර්ථික ක්‍රමයක් (නිෂ්පාදන මාදිලියක්) තුළම ඒ

Read More »