නිකොලොයි මැකියාවෙලී

Take a break and read all about it

මැකියාවෙලීගේ “කුමාරයා”

ලෝකය වෙනස් කළ කෘති අතරින් අප මෙවර විමසා බලන්නේ නිකොලොයි මැකියාවෙලීගේ ‘කුමාරයා’ (The Prince) කෘතිය පිළිබඳවයි.  උතුරු ඉතාලියේ ප්ලෝරන්ස් නගරයෙහි 1469 හි උපත ලැබූ නිකොලොයි

Read More »