දැනුම යනු

Take a break and read all about it

දැනුම යනු කුමක්ද?

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 02            මා දන්නා එකම දෙය මා කිසිවක් නොදන්නා බව යැයි වරක් දාර්ශනිකයෙක් පවසා තිබුණි. සියල්ල දන්නේ

Read More »