‘දැනුම’ තුළ පවතින සියල්ල සත්‍යයද?

Take a break and read all about it

‘දැනුම’ තුළ පවතින සියල්ල සත්‍යයද?

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 04          සමාජය පිළිබඳව, ලෝකය පිළිබඳව, විශ්වය පිළිබඳව, මානව ඉතිහාසය පිළිබඳව, තමන් පිළිබඳව මිනිසා දන්නා සියල්ල සත්‍යයද? දැනුම

Read More »