දයලෙක්තික භෞතිකවාදය

Take a break and read all about it

ද්‍රව්‍යය හා එහි පැවැත්මේ ස්වරූපය

දර්ශනවාදයේ මූලික ප‍්‍රශ්නය හොඳින් අධ්‍යයනය කර තහවුරු කරන ලද විද්‍යාත්මක පිළිතුරු දීම සඳහා, ද්‍රව්‍යයේ හා විඥානයේ ස්වභාවය පිළිබඳ දැනුමක් අවශ්‍ය

Read More »