තර්කනය

Take a break and read all about it

තර්කනයේ චින්තනය හා අතාර්කික චින්තනය…

21වැනි සියවසේ දී පවා අප ජීවත් වන සමාජය තුළ බොහෝ දෙනා කටයුතු කරන්නේ, සත්‍යය තෝරා බේරා ගැනීමට නොහැකි තත්වයකය. එහි බරපතළම කරුණ වන්නේ, බොහෝ මිනිසුන්

Read More »