ටියෝෆිලෝ ස්ටීවන්සන්

Take a break and read all about it

අමරණීය මතකයක් – ටියෝෆිලෝ ස්ටීවන්සන්

1952 මාර්තු 29 වැනි කියුබාවේ කැමගුවේ පළාතේ උපත ලද ටියෝෆිලෝ ස්ටීවන්සන් කියුබාව වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් රන් පදක්කම් ත්‍රිත්වයක් දිනා කියුබාවේ ජාතික

Read More »