ජයතිලක ද සිල්වා

Take a break and read all about it

ශ්‍රේෂ්ඨ ඔක්තෝබරයෙහි ආදර්ශය අගයමු

ශ්‍රේෂ්ඨ ඔක්තෝබර සමාජවාදී විප්ලවයෙන් ඉතිහාසයෙහි නව යුගයක් උදා වී. එය හැඳින්වෙන්නේ ධනවාදයෙන් සමාජවාදයට සංක‍්‍රමණය වන යුගය ලෙස. වී.අයි. ලෙනින්ගේම වදන්වලින්

Read More »