ඔත්සෝවියට්වරු

Take a break and read all about it

කණ්ඩායම්වාදයේ ඉතිහාසය

       ලෝක කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය තුල වමේ පක්ෂ (කොමියුනිස්ට් පක්ෂ) මුහුණ දුන් එක් ප්‍රධාන ගැටළුවක් වූයේ කණ්ඩායම්වාදයයි. කණ්ඩායම්

Read More »