ඔත්සෝවියට්වරු

Take a break and read all about it

කණ්ඩායම්වාදයේ ඉතිහාසය

       ලෝක කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය තුල වමේ පක්ෂ (කොමියුනිස්ට් පක්ෂ) මුහුණ දුන් එක් ප්‍රධාන ගැටළුවක් වූයේ කණ්ඩායම්වාදයයි. කණ්ඩායම් බිහිවීමේ දී බොහෝ විට එහි

Read More »