ඉන්දිරා ලෝපේස්

Take a break and read all about it

අන්තවාදයට මුහුණදිය හැකි ප්‍රබලම අවිය සමාජවාදයයි

 – හිටපු කියුබානු තානාපතිනි ආචාර්ය ඉන්දිරා ලෝපේස් මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු කියුබානු තානාපතිනි ආචාර්ය ඉන්දිරා ලෝපේස් මහත්මිය සමග ලෙෆ්ට් සඟරාව කරන ලද සාකච්ඡාවක සිංහල පරිවර්තනයයි. හවානා

Read More »