ඉතිහාසය තුළ ‘පවුල’ බිහිවූ හැටි

Take a break and read all about it

ඉතිහාසය තුළ ‘පවුල’ බිහිවූ හැටි

ඉතිහාසයේ කතාව – 09 ඉතිහාසයේ එක්තරා වකවානුවක දේපළ මත මානව සමාජය පංතිවලට බෙදීමත් සමග එතෙක් සමාජය දැන නොසිටි ආයතන හා සමාජ සංස්ථා ගණනාවක්, සංකල්ප ගණනාවක්

Read More »