අවස්ථාවාදය

Take a break and read all about it

වමේ ව්‍යාපාරය සහ න්‍යායික පීලි පැනීම්

හැඳින්වීම අවස්ථාවාදය යනු කුමක් ද? නිර්ධන පංති ව්‍යාපාරය තුළ සිය වර්ධනයේ ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම රටක විප්ලවයකට පොරාතුව මෙන්ම රාජ්‍ය බලය හිමි කර ගත් පසුව වුව

Read More »