අයවැය

Take a break and read all about it

සමාජවාදී රටක අයවැය

මේ දිනවල අප රටේ ආර්ථික ක්ෂේක්‍රයෙහි ප්‍රධාන මාතෘකා දෙකක් පිළිබඳ කතා බහ වෙමින් තිබේ. එකක් රුපියලේ අගය ඩොලරයට සාපේක්ෂව වේගයෙන්

Read More »