අන්තවාදය

Take a break and read all about it

ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය තුළ අන්තවාදය

ඉතා වේගයෙන් කඩාවැටෙමින් තිබෙන ධනවාදය තම ආයුෂ දීර්ඝ කර ගැනීම උදෙසා ගත හැකි සියලූ උත්සාහයන් ගන්නා බව මේ සියල්ලෙන්ම පැහැදිලි ය. මිනිසුන් වන අප සියලු

Read More »

අන්තවාදයට මුහුණදිය හැකි ප්‍රබලම අවිය සමාජවාදයයි

 – හිටපු කියුබානු තානාපතිනි ආචාර්ය ඉන්දිරා ලෝපේස් මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු කියුබානු තානාපතිනි ආචාර්ය ඉන්දිරා ලෝපේස් මහත්මිය සමග ලෙෆ්ට් සඟරාව කරන ලද සාකච්ඡාවක සිංහල පරිවර්තනයයි. හවානා

Read More »