සම්පත් බෙදීයාම සාධාරණ ද?

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

විද්‍යාත්මකව විශ්ලේශනය කර ලබා ගත් දත්ත ඇසුරෙන් සකස් කළ වීඩියෝවකි.

සිංහල හඬ කැවීම සමාජවාදී කලා සංගමය.

 

සම්පත් බෙදීයාම සාධාරණ ද?