සම්පත් බෙදීයාම සාධාරණ ද?

SHARE

විද්‍යාත්මකව විශ්ලේශනය කර ලබා ගත් දත්ත ඇසුරෙන් සකස් කළ වීඩියෝවකි.

සිංහල හඬ කැවීම සමාජවාදී කලා සංගමය.

 

සම්පත් බෙදීයාම සාධාරණ ද?