තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 12

SHARE

ඔක්තෝම්බර් විප්ලවයේ හතරවෙනි සංවත්සරය
සටන්කාමී ද්‍රව්‍යවාදයේ වැදගත්කම
විදේශීය වෙළඳාමේ ඒකාධිකාරය
වී. අයි ලෙනින්ගේ අවසාන ලියුම් සහ ලිපි

Lenin-12

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 12