තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 12

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ඔක්තෝම්බර් විප්ලවයේ හතරවෙනි සංවත්සරය
සටන්කාමී ද්‍රව්‍යවාදයේ වැදගත්කම
විදේශීය වෙළඳාමේ ඒකාධිකාරය
වී. අයි ලෙනින්ගේ අවසාන ලියුම් සහ ලිපි

Lenin-12

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 12