රැස් කරව් ඥාන ධන

SHARE

 

උගනිව්…

සරලම දේ උගනිව්…

තොප යුගය එළඹ ඇත…

ඉගෙනුමට පමා නැත…

උගනිව්.

අයනු ආයනු

ඒ මදි බව සැබැවි…

එහෙත් උගනිව් හෝඩිය…

අධෛර්යමත් නොවව්…

දියත් කරව් නැණ නැව…

කරව් තරණය – විදු සයුර අපරිමිත

උදුරාගනිව් නායකත්වය…!

අනාථය හදාරව – අනාථාගාරයෙහි

සිරකරුව හදාරව – බන්ධනාගාරයෙහි

ගෘහණියනි හදාරව – කුස්සියෙහි

හැට පිරුණත් හදාරව…

ඉහට වහළක් නැතත් සොයව් විදුහල…

ගත වෙව්ලන සීතලෙන්

මොළවව් ඥාන අග්නිය…

සා පිපාසා පහරන

ගනිව් පොත සුරතට

උදුරාගනිව් නායකත්වය…!

නොබා විමසව – සොහොයුරනි…

නොවිකිණෙව් උන්හට…

බලා තමා දෙස

නොදත් බව දැනගනිව්…

හොය හොයා නොදත් දේ

රැස් කරව් ඥාන ධන…

උදුරාගනිව් නායකත්වය…!

බර්ටෝල්ඞ් බ්‍රෙෂ්ට්

රැස් කරව් ඥාන ධන