විමර්ශන – 2006 දෙසැම්බර්

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

විමර්ශන

2006 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.

විමර්ශන – 2006 දෙසැම්බර්