විමර්ශන – 1999 ජනවාරි

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

විමර්ශන
1999 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න) 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.

විමර්ශන – 1999 ජනවාරි