ගෝලීය වශයෙන් ධනය බෙදී යාමේ අසමානතාවය.

SHARE

ගෝලීය වශයෙන් ධනය බෙදී යාමේ අසමානතාවය.