ගෝලීය වශයෙන් ධනය බෙදී යාමේ අසමානතාවය.

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ගෝලීය වශයෙන් ධනය බෙදී යාමේ අසමානතාවය.