වියට්නාම් විප්ලවය ආරක්ෂා කරව්!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Table of Contents

1978 සැප්තැම්බර් 06 වෙනි දින රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා විසින් කොළඹ නව නගර ශාලාවේ දී “වියට්නාම් විප්ලවය ආරක්ෂා කරව්“ යන මැයෙන් පවත්වන ලද දේශනය
වියට්නාම් විප්ලවය

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sign up for our Newsletter