වියට්නාම් විප්ලවය ආරක්ෂා කරව්!

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

1978 සැප්තැම්බර් 06 වෙනි දින රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා විසින් කොළඹ නව නගර ශාලාවේ දී “වියට්නාම් විප්ලවය ආරක්ෂා කරව්“ යන මැයෙන් පවත්වන ලද දේශනය
වියට්නාම් විප්ලවය

වියට්නාම් විප්ලවය ආරක්ෂා කරව්!