කල්ලිවාදය පිළිබඳ දේශපාලනික කියවීමක්

SHARE

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා සමග කරන ලද සංවාදය
කල්ලිවාදය

කල්ලිවාදය පිළිබඳ දේශපාලනික කියවීමක්