කල්ලිවාදය පිළිබඳ දේශපාලනික කියවීමක්

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා සමග කරන ලද සංවාදය
කල්ලිවාදය

SHARE…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

කල්ලිවාදය පිළිබඳ දේශපාලනික කියවීමක්