කල්ලිවාදය පිළිබඳ දේශපාලනික කියවීමක්

SHARE

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා සමග කරන ලද සංවාදය
කල්ලිවාදය

කල්ලිවාදය පිළිබඳ දේශපාලනික කියවීමක්