යාකෝව් ස්වේර්ද්ලොව්

SHARE

සාමාන්‍ය මිනිසෙක් – අසාමාන්‍ය නායකයෙක්
ක්ලව්දයා ස්වෙර්ලෝවා
පරිවර්තනය – චතුරිකා ජයසේකර
සමාජවාදී තරුණ සංගමය
යාකෝව් ස්වෙර්ද්ලොව්

යාකෝව් ස්වේර්ද්ලොව්