තෝරාගත් කෘති – වෙළුම 1

SHARE

  • කාල් මාක්ස්
  • මාක්ස්වාදයේ මූලාශ්‍රයන් සහ එහි සංයුක්ත කොටස් තුන
  • මාක්ස්වාදය සහ සංශෝධනවාදය
  • කළ යුත්තේ කුමක්ද?


මෙතනින් ලබා ගන්න

තෝරාගත් කෘති – වෙළුම 1