F. Kotov

February 6, 2017

The USSR ECONOMY IN 1976 – 1980

XXV Congress of the communist party of the Soviet Union F. Kotov Y. Ivanov I. Prostyakov