2017 ඔක්තෝබර්

February 8, 2017

විමර්ශන – 2017 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන – 2017  ඔක්තෝබර් මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.