හෙජමොනි

May 21, 2019

දෘෂ්ටිවාදාත්මක පාලනය (Ideological Control)

සමාජය තුළ මිනිසුන්ගේ හැසිරීම්වල විවිධත්වයක් ඇති අතර ඒ තුළ ඒකියත්වයක්ද දැකිය හැකිය. විවිධ සමාජ චනලනයන් මෙන්ම ක්‍රියාකාරීත්වයන්ද […]