විමර්ශන – 2018 නොවැම්බර් / දෙසැම්බර්

November 13, 2018

විමර්ශන – 2018 නොවැම්බර් / දෙසැම්බර්

විමර්ශන – 2018 නොවැම්බර් / දෙසැම්බර් මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.