විමර්ශන – 2012 සැප්තැම්බර්

December 4, 2018

විමර්ශන – 2012 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 2012 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.