විමර්ශන – 2008 ඔක්තෝබර්

November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන – 2008 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාලපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.