විමර්ශන – 2006 සැප්තැම්බර්

December 4, 2018

විමර්ශන – 2006 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 2006 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් කියවන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.