විමර්ශන – 2006 ඔක්තෝබර්

December 4, 2018

විමර්ශන – 2006 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන 2006 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.