රෝහණ විජේවීර

December 13, 2018

අත්දැකීම් කිහිපයක් – රෝහණ විජේවීර

         1971 අරගලය ලාංකීය දේශපාලනයේ විශේෂ සන්ධිස්ථානයක් වූ අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන ගමන් […]
February 17, 2017

වියට්නාම් විප්ලවය ආරක්ෂා කරව්!

1978 සැප්තැම්බර් 06 වෙනි දින රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා විසින් කොළඹ නව නගර ශාලාවේ දී “වියට්නාම් විප්ලවය ආරක්ෂා […]
February 17, 2017

‘අප මරා දැමුවද අප නගන හඬ සදා නොමියෙනු ඇත‘

රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා විසින් අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ ලිඛිත කරුණු දැක්වීම
February 17, 2017

රතු ඔක්තෝබරයේ පාඩම්

රෝහණ විජේවීර නියමුවා ප්‍රකාශන
February 17, 2017

අත්දැකීම් කිහිපයක්

රෝහණ විජේවීර නියමුවා ප්‍රකාශන