ප්ලේටෝගේ ජනරජය

May 13, 2019

ප්ලේටෝගේ ජනරජය (Plato’s Republic)

ක්‍රි. පූ. 427-347 අතර කාලයේ එනම් වහල් යුගයේ ජීවත් වූ ග්‍රීක මහා දාර්ශනිකයන්ගේ නාම ලේඛනයේ ප්‍රමුඛයෙකු වූ […]