විමර්ශන – 2018

November 13, 2018

විමර්ශන – 2018 නොවැම්බර් / දෙසැම්බර්

විමර්ශන – 2018 නොවැම්බර් / දෙසැම්බර් මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
October 13, 2018

විමර්ශන – 2018 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන – 2018 ඔක්තෝබර් මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
September 13, 2018

විමර්ශන – 2018 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන – 2018 සැප්තැම්බර් මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
August 13, 2018

විමර්ශන – 2018 අගෝස්තු

විමර්ශන – 2018 අගෝස්තු මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
July 13, 2018

විමර්ශන – 2018 ජූලි

විමර්ශන – 2018 ජූලි මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
June 13, 2018

විමර්ශන – 2018 ජූනි

විමර්ශන – 2018 ජූනි මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.