විමර්ශන – 2012

December 4, 2018

විමර්ශන – 2012 දෙසැම්බර්

විමර්ශන 2012 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018

විමර්ශන – 2012 නොවැම්බර්

විමර්ශන 2012 නොවැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)    ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018

විමර්ශන – 2012 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 2012 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018

විමර්ශන – 2012 ජූලි / අගෝස්තු

විමර්ශන 2012 ජූලි / අගෝස්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018

විමර්ශන – 2010 ජූනි

විමර්ශන 2010 ජූනි (මෙතනින් ලබා ගන්න)‍ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018

විමර්ශන – 2012 මැයි

විමර්ශන 2012 මැයි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018

විමර්ශන – 2012 අප්‍රේල්

විමර්ශන 2012 අප්‍රේල් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018

විමර්ශන – 2012 මාර්තු

විමර්ශන 2012 මාර්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018

විමර්ශන – 2012 පෙබරවාරි

විමර්ශන 2012 පෙබරවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018

විමර්ශන – 2012 ජනවාරි

විමර්ශන 2012 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න)   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.