විමර්ශන – 2008

November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 දෙසැම්බර්

විමර්ශන 2008 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 නොවැම්බර්

විමර්ශන 2008 නොවැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන – 2008 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාලපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 2008 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 අගෝස්තු

විමර්ශන 2008 අගෝස්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 ජූලි

විමර්ශන 2008 ජූලි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 ජූනි

විමර්ශන 2008 ජූනි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 මැයි

විමර්ශන   2008 මැයි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 අප්‍රේල්

විමර්ශන 2008 අප්‍රේල් (මෙතනින් ලබා ගන්න)
November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 මාර්තු

විමර්ශන – 2008 මාර්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 පෙබරවාරි

විමර්ශන – 2008 පෙබරවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 ජනවාරි

විමර්ශන 2008 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමු‍ණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.