විමර්ශන – 1999

November 22, 2018

විමර්ශන – 1999 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන 1999 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018

විමර්ශන – 1999 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 1999 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි
November 22, 2018

විමර්ශන – 1999 ජූනි /ජූලි

විමර්ශන 1999 ජූනි /ජූලි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018

විමර්ශන – 1999 අප්‍රේල් / මැයි

විමර්ශන 1999 අප්‍රේල් / මැයි (මෙතනින් ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018

විමර්ශන – 1999 මාර්තු

විමර්ශන 1999 මාර්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018

විමර්ශන – 1999 ජනවාරි

විමර්ශන 1999 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.